Mẫu đơn đăng ký xét tuyển vào trường mầm non (13/08/2020 9:3)

Năm học 2020-2021

Mã s: ...................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                        

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO TRƯỜNG MẦM NON

Năm học 2020– 2021

 

Kính gửi: Ban tuyển sinh trường Mầm non Phú Diễn A

 

1. Họ và tên học sinh:............................................. Nam/Nữ; Dân tộc:.......... Đối tượng chính sách: ........

    - Ngày sinh: ........./....../.......... Nơi sinh (Tỉnh, thành phố):.................. Học sinh khuyết tật:......................

    - Hộ khẩu thường trú: Tỉnh (thành phố): ..........................Huyện(Quận): .......................................

      Xã (Phường/Thị trấn): ........................... Thôn (phố): ....................... Xóm (tổ): ..................................

    - Hiện đang cư trú tại: Tỉnh (thành phố): ............................... Huyện (Quận): .......................................

      Xã (Phường/Thị trấn): ........................... Thôn (phố): ....................... Xóm (tổ): ..................................

   - Được phân tuyến tuyển sinh vào trường Mầm non:...............................................................

  - Nguyện vọng được tuyển sinh vào trường Mầm non:..............................................................

2. Họ tên mẹ: ............................................... Năm sinh: .................. Số CMND .........................

3. Họ tên cha: ...............................................Năm sinh: .................. Số CMND ........................

4. Họ tên người đỡ đầu (nếu có): .........................Năm sinh: ........... Số CMND: ......................

Tôi viết đơn này đề nghị Ban tuyển sinh trường ........................................... cho con tôi được đăng ký xét tuyển vào lớp ..................... năm học 201... – 201... của quý trường; nếu được nhận vào học, gia đình chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ những nội quy, quy định của nhà trường.

 Tôi xin chân thành cảm ơn!

 

NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ

(Ký và ghi rõ họ tên)

PHỤ HUYNH HỌC SINH

(Ký và ghi rõ họ tên)