Đơn xin nhập học (13/08/2020 9:7)

Gia đình tôi xin cam kết sẽ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà trường và chấp hành nghiêm túc nội quy của nhà trường đề ra.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------- o0o ----------

ĐƠN XIN NHẬP HỌC

Kính gửi:...........................................................................

Tên tôi là: ......................................Năm sinh:...........................

Nơi ở hiện nay:......................................

Điện thoại Email:......................................

Nghề nghiệp:......................................

Nơi làm việc hiện nay:......................................

Tên vợ (chồng):......................................

Tên tôi là:...................................... Năm sinh:......................................

Nơi ở hiện nay:......................................

Điện thoại Email:......................................

Nghề nghiệp:......................................

Nơi làm việc hiện nay:......................................

Chúng tôi có con nhỏ tên là…………………..…………..., sinh ngày…. tháng …. năm ……. Hiện nay cháu đã đến tuổi đi học ở trường mầm non. Vậy tôi làm đơn này kính mong Ban Giám hiệu nhà trường xem xét, cho cháu được đến học ở trường. Gia đình tôi xin cam kết sẽ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà trường và chấp hành nghiêm túc nội quy của nhà trường đề ra.

..........., ngày….. tháng….. năm ............

                               Người làm đơn